REGULAMIN TRENINGÓW GRUPOWYCH

Organizatorem treningów jest Stowarzyszenie „Świdnicka Grupa Biegowa” z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 33, 58-100 Świdnica,
zwane dalej Organizatorem.

 

1. Zajęcia mają na celu promocję zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez bieganie oraz inne ćwiczenia, jako najprostszą formę ruchu. Wszystkie treningi są bezpłatne.

2. Zajęcia odbywają się cyklicznie:

  • w poniedziałek o godzinie 20.30 przy ul. Pionierów w Świdnicy, Hala Sportowa OSIR, a w okresie letnim (lipiec i sierpień), jeśli pozwalają na to warunki pogodowe, na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Ślaskiej 35 w Świdnicy   – zajęcia tabaty. Zajęcia trwają ok. 60 minut;
  • we wtorek o godzinie 18:30 na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Śląskiej 35 w Świdnicy, zajęcia odbywają się z płotkami lekkoatletycznymi i trwają około 60 minut;
  • w czwartek o godzinie 18.00, a w sezonie letnim o godzinie 19:00. Start i meta mają miejsce przy Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Śląskiej 35 w Świdnicy – trening biegowy. Zajęcia trwają od 60-120 minut.
  • w niedzielę o godzinie 9:00. Start i meta na parkingu przy ul. Śląskiej naprzeciwko obiektów OSIR Świdnica – wycieczka biegowa.

3. Miejsce oraz godzina rozpoczęcia zajęć mogą z czasem ulec zmianie, o czym zostaną powiadomieni uczestnicy zajęć poprzez komunikat umieszczony na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/swidnickagrupabiegowa/.

4. W treningach mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania. Uczestnik trenuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Udział w zajęciach jest dobrowolny i oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w treningu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w treningu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

5. W treningach mogą uczestniczyć osoby, które nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów oraz innych ćwiczeń. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w treningu. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń tj. w szczególności znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy i inne – należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości osobie prowadzącej zajęcia.

6. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat mogą brać udział w zajęciach jedynie pod opieką pełnoletnich opiekunów.

7. Podczas trwania zajęć uczestnicy powinni stosować się do zaleceń prowadzącego.

8. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć lub materiałów wideo z wizerunkiem uczestników zajęć, wykonanych podczas zajęć z udziałem uczestników, do własnych działań marketingowych i promocyjnych lub bezpłatną publikację swojego wizerunku z treningów w mediach (m.in. Internet, fb) oraz materiałach promocyjnych Organizatora.

9. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem http://swidnickagrupabiegowa.pl/regulamin-treningow/.